Smluvní podmínky

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně jako prodávající je Marketa Profeldová, IČ 48019992, DIČ CZ7154170617, se sídlem Starodvorská 36, Praha 6, 165 00 a na straně druhé je kupující.

1. Objednávka a ceny zboží

Ceny zboží v našem e-shopu jsou závazné. Fa M+S Profeld (dále jen firma) si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Hlavní způsob objednání zboží je naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky. Po dohodě lze objednávat také telefonicky, emailem, osobně.

Každá potvrzená objednávka ze strany firmy vůči kupujícímu je považována za závaznou.

Při každé objednávce je nutné uvést potřebné informace o kupujícím (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu pro dodání zboží, telefonní číslo, u firemních zákazníků jejich Ičo a Dič.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

2. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoliv před jejím závazným potvrzením! Po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinnen uhradit prodávajícímu škodu, která vznikla tímto jednáním. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodů, v případě, že se nejedná o zboží, které je uvedené, že není skladem (zboží se již přestalo vyrábět nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele.)

Před případným nutným stornem objednávky bude kupující bez jakýchkoliv průtahů kontaktován.

3. Termín dodání zboží

Zboží je skladem v ČR, dodací doba 1-3 pracovní dny.

Zboží je na skladě u dodavatele v EU, dodací doba 5-14 dní.

Zboží je na skladě u dodavatele v USA, dodací doba 7-45 dní.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu v případě, optimalizace nákladů při přepravě do ČR.

4. Záloha na speciální objednávku

Při objednávce speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura (ve výši 30-50%).

Záloha na toto zboží je nevratná!

5. Doprava zboží

Doprava zboží ke kupujícímu a cena za tuto dopravu se liší v závislosti na zvoleném typu dopravy, ceně a velikosti objednáného zboží.

Podmínky jednotlivého druhu dopravy jsou dány nabídkou od společností Top Trans, PPL a Česká pošta.

Objednávky zasílané do jiných zemí EU jsou vyřizovány dle zvláštních podmínek.

6. Úhrada zboží

V běžných případech zasíláme zboží na dobírku. Kupující hradí kupní cenu + dopravu při převzetí!

U významných zákazníků zajišťujeme rozvoz vlastními prostředky, platba hotově při převzetí.

Možnost platby kartou na naší pobočce v Praze 6 - Lysolajích při osobním odběru.

U speciálních objednávek lze záloha hradit převodem na účet. Vždy zboží odesíláno po úplné úhradě!

7. Převzetí zboží

Objednané zboží lze vyzvednout osobně na pobočce firmy v Praze 6 - Lysolajích, Starodvorská 36.

Zboží zaslané na dobírku (Top Trans, PPL, Česká pošta), případně vlastním rozvozem je na Vámi zvolenou adresu.

Při použití přepravní společnosti doporučujeme zboží pečlivě zkontrolovat. Při případném evidentním mechanickém poškození zásilku nepřebírejte a okamžitě ji reklamujte u dopravce.

Při zjišťění poškození zboží nás neprodleně informujte.

Na pozdější reklamace z důvodu viditelného poškození nebude brán zřetel.

8. Záruka

U nových ND, doplňků výrobce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady podle Občanského zákoníku.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením atd.

U použitých ND, doplňků je záruka dle dohody prodávající a kupujícího, vždy podle Občanského zákoníku.

Pro běžnou reklamaci postačí vydat kupujcímu doklad o zakoupení zboží.

 

Záruka na použité zboží dle nového občanského zákoníku

Na použité zboží se záruka dle zákona nevztahuje, avšak platí "Práva z odpovědnosti za vady věci" (skrytá vada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje. Odpovědnost za vady věci u použitého zboží, se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením. U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc př převzetí kupujícím.

Konkrétně dle § 2167 a § 2165 není kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Dále dle § 2171 - má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Plně chápeme, že tato zákonná formulace docela znevýhodnuje spotřebitele při uplatnování záruky u použitého zboží, proto jsme v rámci naší firmy zavedli další záruku, a to záruku na funkčnost.

Záruka na funkčnost

Záruka na funkčnost je záruka poskytovaná naší firmou nad rámec našich zákonných povinností. Do této záruky spadají veškeré vady výrobku, které objevíte do 14 dní od koupě náhradního dílu. Tímto je ošetřena doba, kdy vada vznikla po dobu užívání prvním majitelem. Při zavedení této záruky máte naprostou jistotu, že přebíráte 100% funkční zboží.

 

9. Reklamace

Reklamace se vždy řídí dle Občanského zákoníku.

Pro správné uplatnění reklamace je vždy nás nutné kontaktovat a dohodnout správný postup reklamace. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží převzato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout. Záruční doba se pozstavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží. Tuto slevu lze poskytnout v případě, že věc má vady, které brání, aby sloužila k danému účelu.

V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta již nelze v budoucnu reklamovat.

10. Odstoupení od smlouvy

Při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku může kupující spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta je zachována, pokud do jejího skončení odešle kupující prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Náklady na přepravu zboží při odstoupení zpět prodávajícímu nese zákazník. Zboží k navrácení zasílá zákazník na adresu: Chrysler-shop, Starodvorská 36, Praha 6 - Lysolaje, 165 00. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy  sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

11. Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

1. Ochrana dat

Plně respektujeme Vaše soukromí.

Veškerá získaná data, která jsou nutná pro správné vyřízení Vaší objednávky chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta třetím osobám.

Používáním a využíváním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

V případě nezákonného napadení našich stránek neznámím pachatelem máme právo ustoupit od záruky bezpečnosti Vašich dat, pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace se získanými daty.

2. Zákony a předpisy

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.